Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Wanneer krijg je geen bindend studieadvies, en wanneer wordt het bindend studieadvies uitgesteld?

Er zijn drie mogelijke redenen op grond waarvan geen bindend studieadvies wordt gegeven of op grond waarvan het bindend studieadvies wordt uitgesteld:

Erkende persoonlijke omstandigheden

Uitschrijving voor 1 februari

Inschrijving op of na 1 februari[2]

Erkende persoonlijke omstandigheden

Gezien het bindende karakter van het studieadvies is het noodzakelijk om
persoonlijke omstandigheden tijdig te melden. Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan ziekte, zwangerschap, functiestoornissen (lichamelijk, zintuiglijk, of andere), en bijzondere familieomstandigheden. Wanneer je denkt dat je door persoonlijke omstandigheden studievertraging gaat oplopen, dien je dit tijdig (binnen 4 weken na de constatering van de omstandigheid) te melden bij de studieadviseur. Zo is er nog voldoende tijd om, in overleg met de studieadviseur, de studievertraging zo klein mogelijk te houden. De TU/e gaat vertrouwelijk om met alle meldingen van persoonlijke omstandigheden. Mocht er iets spelen dan kun je dat dus gerust melden.

Een commissie, bestaande uit de studentendecaan, de studentenadviseur en in
voorkomende gevallen een medicus, zal vervolgens de omstandigheid toetsen
en de examencommissie van je opleiding adviseren over jouw bsa. Wanneer de
examencommissie besluit de persoonlijke omstandigheid te erkennen, kan dit
leiden tot een uitgesteld bsa. De examencommissie van je opleiding stelt aan het begin van het tweede jaar vast wat de nieuwe bsanorm wordt. Aan het einde van het tweede jaar krijg je dan opnieuw een bindend studieadvies.

Indien je te maken hebt met een erkende persoonlijke omstandigheid, kan de
examencommissie het bsa dus in voorkomende gevallen met een jaar uitstellen.
Het is daarom van het grootste belang dat je zo snel mogelijk en uiterlijk binnen
4 weken melding maakt van mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot studievertraging. Niet gemeld is niet geteld: achteraf melden heeft geen invloed meer op het bsa. De melding is ook belangrijk omdat er afspraken gemaakt kunnen worden met je studieadviseur om nog meer studievertraging te voorkomen.

Naar boven

Uitschrijving voor 1 februari

Wanneer je je vr 1 februari uitschrijft als student voor je opleiding ontvang je aan het einde van het eerste studiejaar geen bsa. Wanneer je in de periode
september tot en met januari voorziet dat je waarschijnlijk aan het einde van het academisch jaar een negatief bindend studieadvies gaat krijgen, zonder dat je te maken hebt met persoonlijke omstandigheden die je studievoortgang belemmeren, dan zou je kunnen overwegen je vr 1 februari als student te laten uitschrijven. Het krijgen van een negatief bindend studieadvies betekent dat je je gedurende drie jaar niet mag inschrijven voor de betreffende opleiding.

Naar boven

Inschrijving op of na 1 februari

Soms komt het voor dat studenten zich in de loop van het collegejaar pas inschrijven voor een opleiding aan de TU/e. Denk hierbij aan overstappers van een andere universiteit of hogeschool. Let dan op i.v.m. het bsa! Wanneer je je op of na 1 februari van het betreffende studiejaar inschrijft, dan wordt je bsa met een jaar uitgesteld. De TU/e is van mening dat je dan te kort studeert (maximaal n semester) om een bsa na afloop van dat eerste studiejaar af te geven.


[2]Voor Industrial Design geldt een uitzondering. Voor deze opleiding is het mogelijk tweemaal per jaar in te stromen (aan het begin van het academisch jaar, en bij aanvang van kwartiel 3).

Naar boven