Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Commissie Emeriti-activiteiten

Korte geschiedenis van de Commissie

Klik hier voor een volledige versie van de geschiedenis van de Commissie.

Senaatslunches, later academielunches genoemd, droegen vroeger bij aan het onderlinge contact tussen hoogleraren van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e); de oud-hoogleraren waren daarbij eveneens welkom. Ruim tien jaar geleden zijn die lunches afgeschaft.

Sommige oud-hoogleraren hebben dat als een gemis ervaren en op initiatief van Paul van der Laan, Jack van Lint, Jacques Roufs, Martin de Voigt en Toon van der Wolf is toen de Commissie Emeriti-activiteiten opgericht. De achterliggende gedachte daarbij was tweeledig: (1) zoals het voor de TU/e en de faculteiten belangrijk is contacten te onderhouden met haar alumni, zo is het eveneens van belang dat op enigerlei wijze contact blijft bestaan met haar oud-hoogleraren; zij, onderdeel van het wetenschappelijk kapitaal van onze instelling, hebben immers een aanzienlijke hoeveelheid knowhow op velerlei gebieden waarop, in voorkomende gevallen, een beroep zou kunnen worden gedaan door de TU/e; verder is het zo dat voor de buitenwereld de emeriti tot de universiteit blijven behoren en mede haar gezicht bepalen; (2) voor de emeriti is het eveneens zinvol dat er jaarlijks een aantal bijeenkomsten is, specifiek voor hen georganiseerd, waarbij zij elkaar in een aantrekkelijke ambiance de University Club (noot: m.i.v. 2015 het Academisch Genootschap) leent zich daar uitstekend voor kunnen ontmoeten en door voordrachten enigermate op de hoogte kunnen blijven van belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de TU/e; meer algemene voordrachten door wetenschappers, niet verbonden aan de TU/e, komen ook in aanmerking.

Inmiddels is het gebruikelijk dat er jaarlijks drie van dergelijke bijeenkomsten plaatsvinden (gevolgd door een lunch of diner), waaronder een in het voorjaar met de partners van de oud-hoogleraren. Voor de financiering van deze activiteiten ontvangt de Commissie een bijdrage van het College van Bestuur. De bijeenkomsten zijn zoals gezegd mede bedoeld voor het onderlinge contact en dragen bij aan het in stand houden en zo mogelijk het bevorderen van de betrokkenheid van de emeriti bij de TU/e waaraan zij, vaak jarenlang, hun beste krachten hebben gegeven. Klik hier voor een overzicht.

Onlangs heeft de Commissie, in navolging van andere universiteiten in Nederland, het initiatief genomen een website op te zetten, waarin onder meer een overzicht is opgenomen van de in het verleden gehouden voordrachten. De ledenlijst is van de site het belangrijkste onderdeel. Van elke emeritus die hiervoor informatie aanlevert vindt men daar een aantal gegevens waaronder: de faculteit waartoe hij/zij behoorde, de naam van de leerstoel die werd bekleed, een link naar een   twee publicaties en naar het afscheidscollege, en voorts additionele informatie die hij/zij van belang acht om hier te vermelden; een bindend format  daarvoor is bewust niet voorgeschreven. Opgemerkt zij nog dat sommige hoogleraren na hun pensionering vaak op andere gebieden actief zijn geworden; de ledenlijst van de website heeft mede ten doel elkaar daarvan op de hoogte te stellen. Gelet op hetgeen onder (1) is opgemerkt kan vermelding van deze nieuwe activiteiten ook van nut zijn voor de TU/e en haar faculteiten..